Zuiver Yoga

Zuiver Yoga Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door Zuiver Yoga te Vlaardingen. Door betaling van het lesgeld en deelname aan de activiteiten geeft de cursist aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.Inschrijving/ Betalingsvoorwaarden
a.Een abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt per kalendermaand stilzwijgend verlengd. Opzegtermijn is een kalendermaand en dient schriftelijk te worden gedaan.

b.Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en uiterlijk op de eerste van iedere maand zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL62 ABNA 0540 712752 ten name van Zuiver Yoga. De lesgelden zijn inclusief BTW.

c.Bij tijdelijke onderbreking, verzuim van de lessen of afwezigheid van de cursist, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie dan wel kwijtschelding van het lesgeld plaats.

d.Gemiste lessen kunnen worden ingehaald, mits deze minimaal 4 uur van tevoren zijn afgemeld. Bij geen afmelding of later dan 4 uur van tevoren, komt de gemiste les te vervallen. Inhalen kan gedurende de betalingsperiode en in overleg.

e. Zuiver Yoga behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.

f. Het te betalen lesgeld geldt per kalendermaand. Bij tussentijdse instromen wordt het lesgeld voor de eerste maand naar rato vastgesteld.

2.Lesrooster
a.De lestijden en – dagen worden door middel van een lesrooster aan de cursisten bekendgemaakt op de site van Zuiver Yoga te Vlaardingen.

b.Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties is er een aangepast lesrooster. De uitval van deze dagen is reeds verrekend in het te betalen abonnementsgeld.

c.Het lesrooster is onder voorbehoud.

3.Aansprakelijkheid
a.De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan eigendommen van Zuiver Yoga te Vlaardingen, de leslocatie of aan derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar is.

b.Deelnemen aan de les geschiedt geheel op eigen risico. Zuiver Yoga, dan wel de docente, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of opgelopen letsel van de cursist.

4.Beëindiging
a.Opzegging van het abonnement dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Het opzegtermijn bedraagt de resterende maand van opzegging plus 1 volle kalendermaand.

5.Verlies/ Diefstal
Zuiver yoga en de docentes zijn niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade, van of aan goederen van de cursist.

6. Massages
a. Betaling

Betaling geschiedt vooraf middels een link die u wordt gemaild. De reservering van uw massage is bevestigd na betaling. 24 uur nadat u de betalingslink is gemaild, vervalt de reservering, mocht er nog niet zijn betaald en kandij tijdslot geboekt worden door een andere klant. 

b. Afspraak annuleren

U kunt tot 24 uur vóór uw afspraak de afspraak annuleren. Annuleert u binnen 24 uur of komt u niet opdagen voor uw afspraak? Dan brengen wij de volledige behandelprijs in rekening.

c. Waardevolle en zoekgeraakte spullen

  • Wij raden aan om sieraden en andere waardevolle spullen thuis te laten of direct bij binnenkomst af te doen en vervolgens veilig op te bergen.
  • Bent u iets vergeten in onze salon? Kom gerust langs om te kijken of het gevonden is. Telefonisch kunnen wij geen mededelingen doen over gevonden voorwerpen omdat het voor ons aan de hand van omschrijvingen lastig is om te bepalen of voorwerpen daadwerkelijk aan iemand toebehoren. We willen immers niet dat uw spullen in handen van iemand anders komen, noch dat we andermans eigendommen aan u geven. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte eigendommen.

d. Gedragsregels 

  • Wij verzoeken u om altijd om 10 minuten voor de aanvangstijd aanwezig te zijn. Zo kunnen we garanderen dat we uw gehele massage kunnen afmaken.
  • Bent u te laat? We proberen dan uw volledige massage af te maken. Is dit niet mogelijk omdat er meteen een afspraak op uw afspraak volgt? Dan gaan de minuten af van uw massage, terwijl u de volledige massage dient te betalen.
  • Naar goede oosterse traditie trekken de medewerkers bij binnenkomst hun schoenen uit. We verzoeken u vriendelijk hetzelfde te doen.
  • Om iedereen te laten genieten van zijn massage, wordt fluisteren zeer gewaardeerd. Dit geldt ook in de behandelruimtes.
  • Het is te allen tijde verboden om onze masseurs aan te raken! Na één waarschuwing heeft de masseur het recht de massage direct af te breken en het volledige bedrag in rekening te brengen. Bovendien doen we aangifte bij de politie.

e. Cadeaubonnen

  • Voor cadeaubonnen is restitutie van het aankoopbedrag niet mogelijk.
  • De cadeaubonnen van Zuiver Yoga zijn één jaar geldig vanaf de datum van aankoop.

 

Vlaardingen, 1 januari 2020